BA204

จำนวนที่นั่ง 70 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารบริหารธุรกิจ

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อเรื่อง สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม BA204 ***

BA207

จำนวนที่นั่ง 18 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อเรื่อง สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม BA207 ***

BA208

จำนวนที่นั่ง 34 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อเรื่อง สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม BA208 ***

BA209

จำนวนที่นั่ง 18 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อเรื่อง สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม BA209 ***

BA302

จำนวนที่นั่ง 302 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อเรื่อง สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม BA302 ***

BA304

จำนวนที่นั่ง 60 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อเรื่อง สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม BA304 ***

BA306

จำนวนที่นั่ง 162 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อเรื่อง สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม BA306 ***

BA307

จำนวนที่นั่ง 162 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อเรื่อง สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม BA307 ***

BA403

จำนวนที่นั่ง 64 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อเรื่อง สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม BA403 ***

BA406

จำนวนที่นั่ง 120 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อเรื่อง สถานะ แผนกที่ขอใช้
04 ก.ค. 65 (08:00)
18 พ.ย. 65 (17:00)
สอนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 141313109 S.2รออนุมัติผู้บริหาร รายละเอียด

BA502

จำนวนที่นั่ง 60 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อเรื่อง สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม BA502 ***

BA504

จำนวนที่นั่ง 60 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อเรื่อง สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม BA504 ***

BA505

จำนวนที่นั่ง 60 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อเรื่อง สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม BA505 ***

BA506

จำนวนที่นั่ง 60 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อเรื่อง สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม BA506 ***

BA507

จำนวนที่นั่ง 60 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อเรื่อง สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม BA507 ***

BA602

จำนวนที่นั่ง 60 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อเรื่อง สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม BA602 ***

BA603

จำนวนที่นั่ง 60 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อเรื่อง สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม BA603 ***

BA604

จำนวนที่นั่ง 60 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อเรื่อง สถานะ แผนกที่ขอใช้
04 ก.ค. 65 (08:00)
18 พ.ย. 65 (17:00)
สอนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 141313109 S.1รออนุมัติผู้บริหาร รายละเอียด

BA605

จำนวนที่นั่ง 60 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อเรื่อง สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม BA605 ***

BA606

จำนวนที่นั่ง 60 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อเรื่อง สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม BA606 ***

BA607

จำนวนที่นั่ง 60 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อเรื่อง สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม BA607 ***

BA703

จำนวนที่นั่ง 60 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อเรื่อง สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม BA703 ***

BA704

จำนวนที่นั่ง 60 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อเรื่อง สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม BA704 ***

BA705

จำนวนที่นั่ง 60 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อเรื่อง สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม BA705 ***

BA706

จำนวนที่นั่ง 60 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อเรื่อง สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม BA706 ***

BA707

จำนวนที่นั่ง 60 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อเรื่อง สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม BA707 ***

ห้องประชุม 405

จำนวนที่นั่ง 60 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อเรื่อง สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุม 405 ***

ฺBA205

จำนวนที่นั่ง 36 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารบริหารธุรกิจ

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อเรื่อง สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ฺBA205 ***

ฺBA206

จำนวนที่นั่ง 36 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อเรื่อง สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ฺBA206 ***

ฺBA702

จำนวนที่นั่ง 60 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อเรื่อง สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ฺBA702 ***