ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

BA704

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 18 ก.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   14 พ.ย. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์ณัฐพล พุ่มศิริ   สำหรับแผนก ผู้บริหาร
หัวข้อเรื่อง สอนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 141113109 S.7
รายละเอียด

BA704

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ก.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์ณัฐพล พุ่มศิริ   สำหรับแผนก ผู้บริหาร
หัวข้อเรื่อง สอนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 141113109 S.7
รายละเอียด

BA406

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   18 พ.ย. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์ณัฐพล พุ่มศิริ   สำหรับแผนก ผู้บริหาร
หัวข้อเรื่อง สอนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 141313109 S.2
รายละเอียด

BA604

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   18 พ.ย. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์ณัฐพล พุ่มศิริ   สำหรับแผนก ผู้บริหาร
หัวข้อเรื่อง สอนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 141313109 S.1
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 4 รายการ