วิสัยทัศน์

องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การเป็นผู้นำทางด้านบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม เสริมสร้างการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ควบคู่กับการเป็นผู้มีคุณธรรม บนความเติบโตที่ยั่งยืน

อัตลักษณ์

บัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น บริหารเป็น

 

 

เอกลักษณ์

ต้นแบบของการผลิตผู้บริหารมืออาชีพ ด้าธุรกิจอุตสาหกรรม

พันธกิจ

1.ผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญทางวิชาชีพบริหารธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีคุณภาพและคุณธรรม

2.ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

3.มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ หรือผู้นำองค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชน

4.สร้างผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม

5.ให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่สังคม

6.พัฒนาบุคลากรของคณะฯทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

7.ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ละฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทย