วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นผู้นำทางด้านบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม เสริมสร้างการเป็นผู้บริหารมืออาชีพควบคู่กับการเป็นผู้มีคุณธรรมบนความเติบโตที่ยั่งยืน

เอกลักษณ์

ต้นแบบของการผลิตผู้บริหารมืออาชีพ ด้านธุรกิจอุตสาหกรรม

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญทางวิชาชีพบริหารธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีคุณภาพและคุณธรรม
  2. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
  3. มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ หรือผู้นำองค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชน
  4. สร้างผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
  5. ให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่สังคม
  6. พัฒนาบุคลากรของคณะฯทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
  7. ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทย