หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

Doctor of Business Administration Program in Industrial Business Administration

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตโทในทุกสาขาวิชา จากสถาบันศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรองรับ

 โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 2.154 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ48 หน่วยกิต
วิชาบังคับ12 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์36 หน่วยกิต
 หมวดวิชาเลือก6 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร54 หน่วยกิต