สาขาวิชาศึกษาทั่วไป

ดร.ประเพศ ไกรจันทร์
ประธานสาขาวิชา

อ.กาญจนา จันทร์พราหมณ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.กฤชเชาว์ นันทสุดแสวง
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.พัชราภรณ์ ส่องแสงแก้ว
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.สุวรรณี รูปหล่อ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.สุวรรณ์ชัย แสงเสน
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.อุเทน แก้วกัณหาเดชากุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.ปาริชาติ ธีระวิทย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.วีรพรรธ รัตนพรวารีสกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ดร.กุสุมา พูลเฉลิม
อาจารย์ประจำสาขาวิชา