สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ดร.ธนะวัชร จริยะภูมิ
ประธานสาขาวิชา

อ.ชัยนาจ ปั้นสันเทียะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.ปิยวัฒน์ ตรัสสรณวาทิน
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.รุ่งโรจน์ สุบรรณจุ้ย
อาจารย์ประจำสาขาวิชา