สาขาวิชาการบัญชี

ผศ.ดร.ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา
ประธานสาขาวิชา

อ.ภัทรา เตชะธนเศรษฐ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.ณัฐพล พุ่มศิริ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.ภัคชัญญา บุญชูคำ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.พรทิพย์ ชุ่มเมืองปัก
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.อนุชา ถาพยอม
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.พรรณราย ละตา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.ธนัชพร ถวิลผล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา