คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา

        คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พัฒนามาจากภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งสังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ในระยะแรกการบริหารงานดำเนินการในรูปแบบสาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม โดยดำเนินการภายใต้โครงสร้างของภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษาชั่วคราว ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม   ได้รับความเห็นชอบ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือให้ยกฐานะเป็นภาควิชาใหม่ โดยให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซึ่งได้จัดตั้งเป็นภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550

         ในช่วงที่คณะบริหารธุรกิจ อยู่ในฐานะภาควิชาได้เปิดการเรียนการสอน ใช้ชื่อหลักสูตรว่า หลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม ค.อ.ม. (ธุรกิจอุตสาหกรรม)  Master of Science in Technical Education in Industrial Business M.S.Tech.Ed.(Industrial Business): MIB และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม บธ.ม (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม) Master of Business Administration : M.B.A. (Industrial Business Administration) เปิดการเรียนการสอนก่อนที่จะเป็นคณะบริหารธุรกิจ มาจำนวน 17 รุ่น

         ต่อมาในปีการศึกษา 2544 ได้ทำการเปิดสอนเพิ่มเติมในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม (X-MIB) โดยรับนักศึกษาที่เป็นเจ้าของกิจการและผู้บริหารระดับสูงในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งรับเพียงรุ่นเดียว มีนักศึกษาที่เข้าเรียน จำนวน 40 คน

ในปีการศึกษา 2552 ได้ทำการเปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (MBA) เพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษาและธุรกิจอุตสาหกรรม

         ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการในฐานะคณะเมื่อปี พ.ศ. 2556 ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้บรรจุ คณะบริหารธุรกิจไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านบริหารธุรกิจ ในการพัฒนากำลังคนให้กับภาคอุตสาหกรรม  ทั้งในกรุงเทพฯและพื้นที่จังหวัดในแถบภาคตะวันออก  และหลักสูตรที่เปิดสอนของคณะบริหารธุรกิจ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการประชุมครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556

         ปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เปิดการเรียนการสอนทั้งที่กรุงเทพฯ (อาคาร 52 ชั้น 4) และวิทยาเขตระยอง (เลขที่ 19 หมู่ 11 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ธานินทร์  ศิลป์จารุ เป็นคณบดี