สำนักงานคณบดี

นางวรภร โจแฮนสัน
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางเมธินี คำภาแก้ว
นักวิชาการศึกษา

นางนัทธ์หทัย โลหะวรรณรัต์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวกรรณิการ์ แก้วทอง
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวโกมลรัตน์ จุละจาริตต์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวชัชญา ยิ้มแฉล้ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวณัฏฐ์ปิยา มูสิกพันธ์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวธัลชิตา แสงสุภาภัทจำนง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวเบญจวรรณ พาลี
ตำแหน่งบุคลากร

นางสาววรรณกร สุทธิชื่น
พนักงานพิเศษ

นางสาวสิตารวีร์ นิธินันท์ฐากุล
นักวิชาการศึกษา

นางสาวหทัยรัตน์ คงมณี
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายกัลยกฤต กัลยามา
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายเจษฎาภรณ์ ช่วยรอด
นักวิชาการพัสดุ

นายทรงวุฒิ พิกุลรัตน์
วิศวกรไฟฟ้า

นายธวัช อภิวัฒนานนท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ว่าที่ร้อยตรีเพชร ศิริคช
วิศวกร

นายไพรัช เส็งลา
พนักงานพิเศษ