คณาจารย์ประจำหลักสูตร

คณาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.)(ปริญญาเอก)

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(M.B.A.)(ปริญญาโท)
สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ ทั้งกรุงเทพ และวิทยาเขตระยอง
1.ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุประธานหลักสูตร
2.รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑาที่ปรึกษาประจำหลักสูตร
3.รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ วรรธนโกมลอาจารย์ประจำหลักสูตร
4.รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์อาจารย์ประจำหลักสูตร
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุษณะ เตชคณาอาจารย์ประจำหลักสูตร
6.อาจารย์ ดร.รักนรินทร์ แสนราชอาจารย์ประจำหลักสูตร
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูศรี เลิศรัตน์เดชากุลอาจารย์ประจำหลักสูตร

คณาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A)

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ถาวรสุจริตกุลประธานหลักสูตร
2.อาจารย์ธนัชพร แก้วฉิดอาจารย์ประจำหลักสูตร
3.อาจารย์ปวีณา ร่วมชาติอาจารย์ประจำหลักสูตร
4.อาจารย์ชนะพล เลี้ยงถนอมอาจารย์ประจำหลักสูตร
5.อาจารย์ยุทธจักร์ อุตเจริญอาจารย์ประจำหลักสูตร

คณาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ
1.อาจารย์ ดร.ธนะวัชร  จริยะภูมิประธานหลักสูตร
2.อาจารย์ชัยนาจ  ปั้นสันเทียะอาจารย์ประจำหลักสูตร
3.อาจารย์ปิยวัฒน์  ตรัสสรณวาทินอาจารย์ประจำหลักสูตร
4.อาจารย์รุ่งโรจน์  สุบรรณจุ้ยอาจารย์ประจำหลักสูตร
5.อาจารย์หยก จารุสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร

คณาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A)

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
1.ดร.อนุชา ถาพยอมประธานหลักสูตร
2.ดร.ณฐา เศวตรากุลอาจารย์ประจำหลักสูตร
3.อาจารย์ภัทรา เตชะธนเศรษฐ์อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.อาจารย์ธนัชพร ถวิลผลอาจารย์ประจำหลักสูตร
5.อาจารย์ภัคชัญญา บุญชูคำอาจารย์ประจำหลักสูตร