หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

Bachelor of Business Administration Program in Industrial Business and Logistic Administration

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

  มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30 หน่วยกิต
วิชาบังคับ20 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา12 หน่วยกิต
วิชาบังคับ6 หน่วยกิต
วิชาเลือก6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพละศึกษา2 หน่วยกิต
วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป10 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ97 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน52 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพ45 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร133 หน่วยกิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

  มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30 หน่วยกิต
วิชาบังคับ20 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา12 หน่วยกิต
วิชาบังคับ6 หน่วยกิต
วิชาเลือก6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพละศึกษา2 หน่วยกิต
วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป10 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ97 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน52 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพ45 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร133 หน่วยกิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

Bachelor of Business Administration Program in Accounting

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

  มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30 หน่วยกิต
วิชาบังคับ20 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา12 หน่วยกิต
วิชาบังคับ6 หน่วยกิต
วิชาเลือก6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพละศึกษา2 หน่วยกิต
วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป10 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ97 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน52 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพ45 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร133 หน่วยกิต