September 9, 2020

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูและรักษาทำความสะอาดอาคารคณะบริหารธุรกิจ (อาคาร 21) จำนวน 1 งาน

รายละเอียด คลิก ข้อกำหนด รายการ – จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ราคากลาง – จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะบริหาร เอกสารประกวดราคา (แม่บ้าน) เอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป