สาขาวิชาการบัญชี

ผศ.ดร.อนุชา ถาพยอม
ประธานสาขาวิชาการบัญชี

รศ.ดร.พรรณราย ละตา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.ณัฐพล พุ่มศิริ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.ธนัชพร พิชญเมธีวัฒน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.ภัทรา เตชะธนเศรษฐ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.พรทิพย์ ชุ่มเมืองปัก
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ภัคชัญญา บุญชูคำ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา