ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่และความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

รายละเอียดโครงการ คลิกใบสมัครเข้ารับการอบรม คลิก