สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง