January 17, 2023

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ ข้อปฏิบัติ และ ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 คลิกประชาสัมพันธ์การสอบออนไลน์ สำหรับนักศึกษา คลิก จ. 30 ม.ค. 2566ช่วงเช้า– 130203110 GENERAL MATHEMATICS คลิก– 141313106 TAXATION คลิกช่วงบ่าย– 141213206 INFORMATION SYSTEM