ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ