แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์

 • พอใจมากที่สุดพอใจมากปานกลางไม่พอใจมากไม่พอใจมากที่สุด
  1. ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าโฮมเพจ
  2. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
  3. สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
  4. เมนูง่ายต่อการใช้งาน
  5. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
  6. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม
  7. ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้
  8. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการออกแบบเว็บไซต์ในระดับใด
 • พอใจมากที่สุดพอใจมากปานกลางไม่พอใจมากไม่พอใจมากที่สุด
  1. ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
  2. ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น
  3. ความรวดเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล
  4. ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
  5. ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์
  6. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพของเนื้อหาระดับใด