แจ้งยกเลิกการใช้แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลประกันสุขภาพกลุ่ม