คณาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A)

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
1.  ผศ.ดร.อนุชา ถาพยอมประธานหลักสูตร
2.  ผศ.ดร.ณฐา เศวตรากุลผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.  อาจารย์ภัทรา เตชะธนเศรษฐ์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.  อาจารย์ธนัชพร ถวิลผลผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5.  อาจารย์ภัคชัญญา บุญชูคำผู้รับผิดชอบหลักสูตร