วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

“องค์กรดิจิทัลแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นผู้นำทางด้านบริหารธุรกิจบนความเติบโตที่ยั่งยืน”

เอกลักษณ์

“ต้นแบบของการผลิตผู้บริหารมืออาชีพ รองรับเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล”

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญทางวิชาชีพบริหารธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีคุณภาพและคุณธรรม
  2. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
  3. ส่งเสริมให้เป็นองค์กรดิจิทัลแห่งการเรียนรู้
  4. มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ หรือผู้นำองค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชน
  5. สร้างผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
  6. ให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่สังคม
  7. พัฒนาบุคลากรของคณะฯทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาชีพ
  8. ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทย
  9. ส่งเสริมให้เป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีจิตให้บริการ