รายชื่อผู้ผ่านการอบรม โครงการ IntensiveEnglishSpeakingCourse ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2562