รับสมัครทุนการศึกษา(ประเภทขาดแคลน)จากเงินพัฒนาวิชาการ ระดับปริญญาตรี ส่งใบสมัครภายในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562