ผลการสอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาเรียนดี ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566