ปรัชญา

ปรัชญา

“คุณธรรม นำความรู้ สู่มืออาชีพ”

อัตลักษณ์

“บัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น บริหารเป็น”

เอกลักษณ์

“ต้นแบบของการผลิตผู้บริหารมืออาชีพ รองรับเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล”