ทำเนียบคณบดี

ประวัติโดยย่อคณบดี

คณะบริหารธุรกิจ

ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ

Prof.Dr.Thanin Silpcharu

E-mail : tanin@fbakm.com

B.B.A  :Accounting(First Class honors)

M.S.Tech.Ed. :Management.(Cumulative GPA. 4.00)

D.B.A. :Management.(Cumulative GPA. 4.00)

E.V.SEAPO. Enterpreneurship : Germany

ประวัติทางสังคมและผลงานโดยย่อ

 • ประธานโครงการจัดตั้งคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ผู้บริหารและกรรมการหลายตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ที่ปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบประจำสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน (บอร์ด ทีโอที)
 • ที่ปรึกษาประจำองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในด้านระบบสารสนเทศ
 • อดีตกรรมการบริหาร บริษัทชินวัตรไทย จำกัดและบริษัทในเครือ
 • คณะทำงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • คอลัมน์นิสต์ประจำบทความ “บันไดความรู้คู่นักธุรกิจ” หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์
 • คณะทำงานโครงการ E.V.SEAPO ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 • ที่ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจเอกชนกว่า 50 แห่ง
 • อาจารย์บรรยายในหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาทั้งของ ภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง
 • รักษาการรองอธิการบดี ประจำ มจพ.วิทยาเขตระยอง

ผลงานด้านการวิจัยและวิเคราะห์

 • ผลงานหนังสือและตำราที่ติด 10 อันดับหนึ่งขายดีของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS (พิมพ์ครั้งที่ 15 ยอดจำหน่ายมากกว่า 200,000 เล่ม), การลงทุนและการจัดทำแผนธุรกิจ(พิมพ์ครั้งที่ 5), Excel ขั้นสูงประยุกต์ใช้งานในองค์กร (พิมพ์ครั้งที่ 3), การเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic เพื่อใช้กับงานทางธุรกิจ ฯลฯ
 • ผลงานวิจัยทางด้านการบริหารธุรกิจทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากกว่า 50 เรื่อง