ประชาสัมพันธ์การรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร KKBS Journal