ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 120 เครื่อง