ปฏิทินการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 สำหรับนักศึกษาสหกิจฯ รหัสประจำตัว 61 รอบฝึกที่ 2