คณาจารย์ประจำหลักสูตร

คณาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต D.B.A.(ปริญญาเอก)

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ ทั้งกรุงเทพฯ และวิทยาเขตระยอง
1.  ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ วรรธนโกมล ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
   
1.  ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ อาจารย์ประจำหลักสูตร
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน อาจารย์ประจำหลักสูตร
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ วรรธนโกมล อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุษณะ เตชคณา อาจารย์ประจำหลักสูตร
5.  อาจารย์ ดร.รักนรินทร์ แสนราช อาจารย์ประจำหลักสูตร
6.  รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา อาจารย์ประจำหลักสูตร
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ชุ่มเมืองปัก อาจารย์ประจำหลักสูตร
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ถาวรสุจริตกล อาจารย์ประจำหลักสูตร
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักร์ระภีร์ วรวัฒนะปริญญา อาจารย์ประจำหลักสูตร
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐา เศวตนรากุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรษวดี พงษ์ศิริ อาจารย์ประจำหลักสูตร
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณราย ละตา อาจารย์ประจำหลักสูตร
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ถาพยอม อาจารย์ประจำหลักสูตร
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลาวัลย์ สว่างรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
16. อาจารย์ ดร.ณธษา เถื่อนฤาชัย อาจารย์ประจำหลักสูตร
17. อาจารย์ ดร.ธนะวัชร จริยะภูมิ อาจารย์ประจำหลักสูตร
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร บัวอินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
19. อาจารย์ ดร.ศิริมา ตันติธำรงวุฒิ อาจารย์ประจำหลักสูตร
20. อาจารย์ ดร.ธนัชธ์พร แก้วฉีด อาจารย์ประจำหลักสูตร

คณาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A.(ปริญญาโท)

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ ทั้งกรุงเทพฯ และวิทยาเขตระยอง
1. ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักร์ระภีร์  วรวัฒนะปริญญา ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3. รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ อาจารย์ประจำหลักสูตร
2. รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักร์ระภีร์  วรวัฒนะปริญญา อาจารย์ประจำหลักสูตร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  พรพันธ์เดชวิทยา อาจารย์ประจำหลักสูตร
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  ชุ่มเมืองปัก อาจารย์ประจำหลักสูตร
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศรี เลิศรัตน์เดชากุล อาจารย์ประจำหลักสูตร