คณาจารย์ประจำหลักสูตร

คณาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต D.B.A.(ปริญญาเอก)

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ ทั้งกรุงเทพฯ และวิทยาเขตระยอง
1.  ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวินผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ วรรธนโกมลผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  
1.  ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุอาจารย์ประจำหลักสูตร
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวินอาจารย์ประจำหลักสูตร
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ วรรธนโกมลอาจารย์ประจำหลักสูตร
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุษณะ เตชคณาอาจารย์ประจำหลักสูตร
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักนรินทร์ แสนราชอาจารย์ประจำหลักสูตร
6.  รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์อาจารย์ประจำหลักสูตร
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยาอาจารย์ประจำหลักสูตร
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ชุ่มเมืองปักอาจารย์ประจำหลักสูตร
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ถาวรสุจริตกลอาจารย์ประจำหลักสูตร
10.  รองศาสตราจารย์ ดร.ศักร์ระภีร์ วรวัฒนะปริญญาอาจารย์ประจำหลักสูตร
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐา เศวตนรากุลอาจารย์ประจำหลักสูตร
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรษวดี พงษ์ศิริอาจารย์ประจำหลักสูตร
13. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณราย ละตาอาจารย์ประจำหลักสูตร
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ถาพยอมอาจารย์ประจำหลักสูตร
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลาวัลย์ สว่างรัตน์อาจารย์ประจำหลักสูตร
16. อาจารย์ ดร.ณธษา เถื่อนฤาชัยอาจารย์ประจำหลักสูตร
17. อาจารย์ ดร.ธนะวัชร จริยะภูมิอาจารย์ประจำหลักสูตร
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร บัวอินทร์อาจารย์ประจำหลักสูตร
19. อาจารย์ ดร.ศิริมา ตันติธำรงวุฒิอาจารย์ประจำหลักสูตร
20. อาจารย์ ดร.ธนัชธ์พร แก้วฉีดอาจารย์ประจำหลักสูตร

คณาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A.(ปริญญาโท)

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ ทั้งกรุงเทพฯ และวิทยาเขตระยอง
1. ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักร์ระภีร์  วรวัฒนะปริญญาผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3. รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  
1. ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุอาจารย์ประจำหลักสูตร
2. รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์อาจารย์ประจำหลักสูตร
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักร์ระภีร์  วรวัฒนะปริญญาอาจารย์ประจำหลักสูตร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  พรพันธ์เดชวิทยาอาจารย์ประจำหลักสูตร
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  ชุ่มเมืองปักอาจารย์ประจำหลักสูตร
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศรี เลิศรัตน์เดชากุลอาจารย์ประจำหลักสูตร

คณาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A.(Accounting)(ปริญญาโท)

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตระยอง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  พรพันธ์เดชวิทยาผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  ชุ่มเมืองปักผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณราย  ละตาผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  
1. ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุอาจารย์ประจำหลักสูตร
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ วรรธนโกมลอาจารย์ประจำหลักสูตร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  พรพันธ์เดชวิทยาอาจารย์ประจำหลักสูตร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  ชุ่มเมืองปักอาจารย์ประจำหลักสูตร
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณราย  ละตาอาจารย์ประจำหลักสูตร
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา  ถาพยอมอาจารย์ประจำหลักสูตร

คณาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A)

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ถาวรสุจริตกุลประธานหลักสูตร
2.  ดร.ธนัชธ์พร แก้วฉีดผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ร่วมชาติผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.  ดร.ชนะพล เลี้ยงถนอมผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5.  ดร.ยุทธจักร์ อุตเจริญผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ
1.  อาจารย์ ดร.ธนะวัชร  จริยะภูมิประธานหลักสูตร
2.  ดร.ชัยนาจ  ปั้นสันเทียะผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.  อาจารย์ปิยวัฒน์  ตรัสสรณวาทินผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งโรจน์  สุบรรณจุ้ยผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5.  อาจารย์หยก จารุสมบัติผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A)

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
1.  ผศ.ดร.อนุชา ถาพยอมประธานหลักสูตร
2.  ผศ.ดร.ณฐา เศวตรากุลผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.  ผศ.ภัทรา เตชะธนเศรษฐ์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.  ผศ.ดร.ธนัชพร พิชญเมธีวัฒน์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5.  อาจารย์ภัคชัญญา บุญชูคำผู้รับผิดชอบหลักสูตร