คณาจารย์ประจำหลักสูตร

คณาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต D.B.A.(ปริญญาเอก)

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ ทั้งกรุงเทพฯ และวิทยาเขตระยอง
1.  ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ วรรธนโกมล ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
   
1.  ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ อาจารย์ประจำหลักสูตร
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน อาจารย์ประจำหลักสูตร
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ วรรธนโกมล อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุษณะ เตชคณา อาจารย์ประจำหลักสูตร
5.  อาจารย์ ดร.รักนรินทร์ แสนราช อาจารย์ประจำหลักสูตร
6.  รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา อาจารย์ประจำหลักสูตร
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ชุ่มเมืองปัก อาจารย์ประจำหลักสูตร
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ถาวรสุจริตกล อาจารย์ประจำหลักสูตร
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักร์ระภีร์ วรวัฒนะปริญญา อาจารย์ประจำหลักสูตร
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐา เศวตนรากุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรษวดี พงษ์ศิริ อาจารย์ประจำหลักสูตร
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณราย ละตา อาจารย์ประจำหลักสูตร
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ถาพยอม อาจารย์ประจำหลักสูตร
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลาวัลย์ สว่างรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
16. อาจารย์ ดร.ณธษา เถื่อนฤาชัย อาจารย์ประจำหลักสูตร
17. อาจารย์ ดร.ธนะวัชร จริยะภูมิ อาจารย์ประจำหลักสูตร
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร บัวอินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
19. อาจารย์ ดร.ศิริมา ตันติธำรงวุฒิ อาจารย์ประจำหลักสูตร
20. อาจารย์ ดร.ธนัชธ์พร แก้วฉีด อาจารย์ประจำหลักสูตร

คณาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A.(ปริญญาโท)

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ ทั้งกรุงเทพฯ และวิทยาเขตระยอง
1. ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักร์ระภีร์  วรวัฒนะปริญญา ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3. รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ อาจารย์ประจำหลักสูตร
2. รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักร์ระภีร์  วรวัฒนะปริญญา อาจารย์ประจำหลักสูตร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  พรพันธ์เดชวิทยา อาจารย์ประจำหลักสูตร
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  ชุ่มเมืองปัก อาจารย์ประจำหลักสูตร
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศรี เลิศรัตน์เดชากุล อาจารย์ประจำหลักสูตร

คณาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A.(Accounting)(ปริญญาโท)

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตระยอง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  พรพันธ์เดชวิทยาผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  ชุ่มเมืองปักผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณราย  ละตาผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  
1. ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุอาจารย์ประจำหลักสูตร
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ วรรธนโกมลอาจารย์ประจำหลักสูตร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  พรพันธ์เดชวิทยาอาจารย์ประจำหลักสูตร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  ชุ่มเมืองปักอาจารย์ประจำหลักสูตร
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณราย  ละตาอาจารย์ประจำหลักสูตร
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา  ถาพยอมอาจารย์ประจำหลักสูตร

คณาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A)

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ถาวรสุจริตกุลประธานหลักสูตร
2.  อาจารย์ธนัชพร แก้วฉิดผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.  อาจารย์ปวีณา ร่วมชาติผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.  อาจารย์ชนะพล เลี้ยงถนอมผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5.  อาจารย์ยุทธจักร์ อุตเจริญผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ
1.  อาจารย์ ดร.ธนะวัชร  จริยะภูมิประธานหลักสูตร
2.  อาจารย์ชัยนาจ  ปั้นสันเทียะผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.  อาจารย์ปิยวัฒน์  ตรัสสรณวาทินผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.  อาจารย์รุ่งโรจน์  สุบรรณจุ้ยผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5.  อาจารย์หยก จารุสมบัติผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A)

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
1.  ผศ.ดร.อนุชา ถาพยอมประธานหลักสูตร
2.  ผศ.ดร.ณฐา เศวตรากุลผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.  อาจารย์ภัทรา เตชะธนเศรษฐ์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.  อาจารย์ธนัชพร ถวิลผลผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5.  อาจารย์ภัคชัญญา บุญชูคำผู้รับผิดชอบหลักสูตร