คณบดีและรองคณบดี

รศ.ดร.สุนีย์ วรรธนโกมล
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ศ.ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ
ที่ปรึกษา

นางวรภร โจแฮนสัน
ที่ปรึกษาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ถาวรสุจริตกุล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ณัฐพล พุ่มศิริ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.ชนะพล เลี้ยง ถนอม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

นางนัทธ์หทัย รัตนบุรี
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

ผศ.ดร.ณฐา เศวตนรากุล
ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

รศ.ดร.ศักร์ระภีร์ วรวัฒนะปริญญา
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รศ.ดร.อนุชา ถาพยอม
ประธานสาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์สุวรรณี รูปหล่อ
ประธานสาขาวิชาศึกษาทั่วไป