คณบดีและรองคณบดี

ศ.ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ
ที่ปรึกษาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต มจพ.ระยอง

รศ.ดร.สุนีย์ วรรธนโกมล
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ถาวรสุจริตกุล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ณัฐพล พุ่มศิริ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

นางวรภร โจแฮนสัน
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

ดร.ชนะพล เลิี้ยงถนอม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.ณฐา เศวตนรากุล
ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

ผศ.ดร.อนุชา ถาพยอม
ประธานสาขาวิชาการบัญชี

รศ.ดร.ศักร์ระภีร์ วรวัฒนะปริญญา
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์สุวรรณี รูปหล่อ
ประธานสาขาวิชาศึกษาทั่วไป