ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 115 รายการ(แบบเหมากอง) คณะบริหารธุรกิจ