สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

ผศ.ดร.ณฐา เศวตนรากุล
ประธานสาขาวิชา

ผศ.ดร.ศักร์ระภีร์ วรวัฒนะปริญญา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ถาวรสุจริตกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.พรรษวดี พงษ์ศิริ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.สุภานุภัทร วงศ์ภู่ดี
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.จิระพัชร์ คูเลิศตระกูล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.ปวีณา ร่วมชาติ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.ยุทธจักร์ อุตเจริญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ดร.ณธษา เถื่อนฤาชัย
อาจารย์ประจำสาขา

ผศ.ดร.นิลาวัลย์ สว่างรัตน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.อบรม อรัญพฤกษ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.นพพร บัวอินทร์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ดร.ศิริมา ตันติธำรงวุฒิ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ดร.ธนัชธ์พร แก้วฉีด
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.ชนะพล เลี้ยงถนอม
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ดร.เกศสุดา เพชรดี
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ดร.ชาณาณินฐ์ สัจจชยพันธ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.ศาศวัต กันภัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ดร.พีริยา พีรพงศ์พิพัฒน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา