คณาจารย์ประจำหลักสูตร

คณาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A)

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ถาวรสุจริตกุลประธานหลักสูตร
2.อาจารย์ ดร.ธนัชพร แก้วฉีดอาจารย์ประจำหลักสูตร
3.อาจารย์ปวีณา ร่วมชาติอาจารย์ประจำหลักสูตร
4.อาจารย์ชนะพล เลี้ยงถนอมอาจารย์ประจำหลักสูตร
5.อาจารย์ยุทธจักร์ อุตเจริญอาจารย์ประจำหลักสูตร