ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

BA507

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 31 ส.ค. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   31 ส.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์กาญจนา จันทร์พราหมณ์   สำหรับแผนก สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หัวข้อเรื่อง สอนวิชา English for work
รายละเอียด

BA506

อนุมัติ05/08/2563 เวลา 14:12:43
วันที่ใช้ห้อง 31 ส.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   31 ส.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายทรงวุฒิ พิกุลรัตน์   สำหรับแผนก สำนักงานคณบดี
หัวข้อเรื่อง สอน อ.ภัทรา
รายละเอียด

BA507

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 28 ส.ค. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   28 ส.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์กาญจนา จันทร์พราหมณ์   สำหรับแผนก สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หัวข้อเรื่อง สอนวิชา English for work
รายละเอียด

BA706

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 27 ส.ค. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   27 ส.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ดร.ธนัชธ์พร แก้วฉีด   สำหรับแผนก สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
หัวข้อเรื่อง สอนชดเชย การจัดการผลิต S3
รายละเอียด

BA506

อนุมัติ05/08/2563 เวลา 14:12:35
วันที่ใช้ห้อง 27 ส.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   27 ส.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายทรงวุฒิ พิกุลรัตน์   สำหรับแผนก สำนักงานคณบดี
หัวข้อเรื่อง สอน อ.ภัทรา
รายละเอียด

BA504

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 26 ส.ค. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   26 ส.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์กาญจนา จันทร์พราหมณ์   สำหรับแผนก สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หัวข้อเรื่อง สอนวิชา English for work
รายละเอียด

BA602

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 26 ส.ค. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   26 ส.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ผศ.ดร.อนุชา ถาพยอม   สำหรับแผนก สาขาวิชาการบัญชี
หัวข้อเรื่อง สอนชดเชยวิชา บัญชีขั้นต้น
รายละเอียด

BA403

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 26 ส.ค. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   26 ส.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ผศ.ดร.พรทิพย์ ชุ่มเมืองปัก   สำหรับแผนก ผู้บริหาร
หัวข้อเรื่อง สอนวิชา IAIC
รายละเอียด

BA504

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 25 ส.ค. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   25 ส.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์กาญจนา จันทร์พราหมณ์   สำหรับแผนก สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หัวข้อเรื่อง สอนวิชา English for work
รายละเอียด

BA306

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 25 ส.ค. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   25 ส.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ผศ.ดร.อนุชา ถาพยอม   สำหรับแผนก สาขาวิชาการบัญชี
หัวข้อเรื่อง สอนชดเชยวิชา บัญชีขั้นต้น
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 49 รายการ