แบบฝึกหัดวิชาการบริหารการเงิน (อาจารย์รักนรินทร์ แสนราช) ส่งมาที่ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แบบฝึกหัดวิชาการบริหารการเงิน (ผศ.ดร.วันชัย ประเสริฐศรี) ส่งมาที่ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

เรื่องประเมินโครงการลงทุน

เรื่องการพยากรณ์ทางการเงิน

เรื่องงบการเงิน (Statement)

เรื่องที่มาและที่ใช้ไปของเงินทุน (Source & Use of Fund)

เรื่องวิเคราะห์งบการเงิน(finance analysis)

เรื่องการบริหารสินค้าคงเหลือ (inventory)

เรื่องจุดคุ้มทุน (Break Even Point)

 

เรื่องการจัดทำงบประมาณทางการเงิน (Financial Budgeting)

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

 

ทบทวนการจัดทำงบประมาณทางการเงิน (Financial Budgeting) 

** กรณีเปิดเบาร์เซอร์ตัวอื่นไม่ได้ ให้เปิดกับ internet explorer **