ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.2552 คลิก

**********************************************

 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ(ก.พ.อ.03)

**********************************************

ใบลาพักผ่อน

 *********************************************

 ใบลาพักผ่อนต่างประเทศ

*********************************************

 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง

*********************************************

 แบบฟอร์มลาอุปสมบท

*********************************************

 ใบลาป่วย/ลาคลอดบุตร/ลากิจส่วนตัว

*********************************************

 ใบลากิจส่วนตัวไปต่างประเทศ

********************************************

 ใบขอยกเลิกวันลา

********************************************

 ใบขอบัตรประจำตัว

********************************************

 ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล

*******************************************