กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์TCASรอบ5โครงการรับตรงสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563 คลิก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์TCASรอบ5โครงการรับตรง(รอบสมทบพิเศษ)สำหรับผู้ที่มีวุฒิ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563 คลิก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี วุฒิ ปวช ประจำปีการศึกษา 2563 คลิก

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สำหรับ TCAS รอบ 1 และ TCAS รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 คลิก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี วุฒิ ปวช ประจำปีการศึกษา 2563 คลิก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2563 คลิก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT-PAT ปีการศึกษา 2563 คลิก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2563 คลิก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2563 คลิก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรงใช้คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2563 คลิก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย เด็กดีศรีระยอง ปีการศึกษา 2563 คลิก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผลการยืนยันสิทธิ์ Clearing House และกำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 คลิก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรงสอบข้อเขียน ปีการศึกษา 2563 คลิก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก ปีการศึกษา2563 คลิก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2563 คลิก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี โครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2563 คลิก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** รายชื่อผู้ผ่านการอบรม โครงการ IntensiveEnglishSpeakingCourse ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2562 คลิก

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** กำหนดการสอบสัมภาษณ์โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย เด็กดีศรีระยอง ประจำปีการศึกษา2563 คลิก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** ประกาศรายชื่อ นศ.จบการศึกษา ปีการศึกษา 1/2562 รอบที่ 1 คลิก

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีโครงการโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา2563 คลิก

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** ประกาศรายชื่อรับปริญญาบัตร ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 และ 2/2561 คลิก

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** ผลการยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮ้าส์(clearinghouse)โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O-net ประจำปีการศึกษา2562 คลิก

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** ผลการยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮ้าส์(clearinghouse)โครงการรับตรง สอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา2562 คลิก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** ผลการยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮ้าส์(clearinghouse)โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา2562 คลิก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** ผลการยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮ้าส์(clearinghouse)โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย เด็กดีศรีระยอง ประจำปีการศึกษา2562 คลิก

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** ผลการยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮ้าส์(clearinghouse)โครงการโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา2562 คลิก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** ผลการสอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง รอบสมทบพิเศษ ประจำปีการศึกษา2562 คลิก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** ผลการยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮ้าส์(clearinghouse)โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษสำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา2562 คลิก

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** ผลการยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮ้าส์(clearinghouse)โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา2562 คลิก

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** ผลการยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮ้าส์(clearinghouse)โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PATประจำปีการศึกษา2562 คลิก

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** ผลการยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮ้าส์(clearinghouse)โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา2562 คลิก

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** ประกาศรายชื่อ นศ จบการศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบที่1 คลิก

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่1 ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2562 คลิก

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** กำหนดการสอบสัมภาษณ์โครการรับตรง(รอบสมทบพิเศษ)ประจำปีการศึกษา2562 คลิก

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** กำหนดการสอบสัมภาษณ์โครงการรับเข้าศึกษาในระบบกลาง admissions ประจำปีการศึกษา2562 คลิก

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2562 คลิก

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปี 2562 รับสมัครระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2562 คลิก

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรงสอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2562 รับสมัครระหว่างงันที่ 15 ธันวาคม 2561 - 7 กุมภาพันธ์ 2562 คลิก

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2562 รับสมัครระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2562 - 4 กุมภาพันธ์ 2562 คลิก

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

**  ผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าไปยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearinghouse) โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย (เด็กดีศรีระยอง) ประจำปีการศึกษา 2562 คลิก

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**  ผลการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าไปยืนยันสิทธิ์ เคลัยริ่งเฮ้าส์ (Clearinghouse) โครงการโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562  คลิก

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**  กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย (เด็กดีศรีระยอง) ประจำปีการศึกษา 2562  คลิก

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**  ผลการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าไปยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮ้า (Clearinghouse) โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2562  คลิก

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 คลิก

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 รับสมัครวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 คลิก