หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

Doctor of Business Administration Program in Industrial Business Administration

                                                                                      

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตโทในทุกสาขาวิชา จากสถาบันศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรองรับ

 

 โครงสร้างหลักสูตร

 

แบบ 2.1                                                                                                                54 หน่วยกิต

    หมวดวิชาบังคับ                                                                                                    48 หน่วยกิต

          วิชาบังคับ                                                                                                      12 หน่วยกิต

          วิทยานิพนธ์                                                                                                   36 หน่วยกิต

      หมวดวิชาเลือก                                                                                                    6 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร                                                                                54 หน่วยกิต

ดาวน์โหลดรายละเอียด