หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

Master of Business Administration Program in Industrial Business Administration

 

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา จากสถาบันศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรองรับ

 

 โครงสร้างหลักสูตร

 

 แผน กแบบก2                                                                                                                   36 หน่วยกิต

    วิชาบังคับ                                                                                                                      33 หน่วยกิต

          วิชาพื้นฐาน                                                                                                               9 หน่วยกิต

          วิชาเฉพาะสาขา                                                                                                        12 หน่วยกิต

          วิทยานิพนธ์                                                                                                             12 หน่วยกิต

          หมวดวิชาเลือก                                                                                                          3 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร                                                                                             36 หน่วยกิต   

 

 แผน ข(ไม่ทำวิทยานิพนธ์)                                                                                                 36 หน่วยกิต

    วิชาบังคับ                                                                                                                     30 หน่วยกิต

          วิชาพื้นฐาน                                                                                                              9 หน่วยกิต

          วิชาเฉพาะสาขา                                                                                                       18 หน่วยกิต

          ปัญหาพิเศษ                                                                                                             3 หน่วยกิต

          หมวดวิชาเลือก                                                                                                         6 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร                                                                                          36 หน่วยกิต  

 ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

Master of Business Administration Program Program in Accounting

 

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา จากสถาบันศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรองรับ

 

 โครงสร้างหลักสูตร

 

 แผน ก แบบ ก 2                                                                                                                   36 หน่วยกิต

    วิชาบังคับ                                                                                                                      33 หน่วยกิต

          วิชาพื้นฐาน                                                                                                               9 หน่วยกิต

          วิชาเฉพาะสาขา                                                                                                        12 หน่วยกิต

          วิทยานิพนธ์                                                                                                             12 หน่วยกิต

          หมวดวิชาเลือก                                                                                                          3 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร                                                                                             36 หน่วยกิต   

 ดาวน์โหลดรายละเอียด