หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

Bachelor of Business Administration Program in Industrial Business and Logistic Administration

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

  มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

 โครงสร้างหลักสูตร

 

หมวยวิชาศึกษาทั่วไป                                                                                                     30 หน่วยกิต

    วิชาบังคับ                                                                                                                    20 หน่วยกิต

          กลุ่มวิชาภาษา                                                                                                        12 หน่วยกิต

                      วิชาบังคับ                                                                                                   6 หน่วยกิต

                      วิชาเลือก                                                                                                    6 หน่วยกิต

         กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์                                                                          3 หน่วยกิต

         กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                                                            3 หน่วยกิต

         กลุ่มวิชาพละศึกษา                                                                                                    2 หน่วยกิต

         วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป                                                                                    10 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ                                                                                                           97 หน่วยกิต

         กลุ่มวิชาแกน                                                                                                          52 หน่วยกิต

         กลุ่มวิชาชีพ                                                                                                            45 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                                          6 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร                                                                              133 หน่วยกิต

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

เว็บไซต์สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

 

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

  มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

โครงสร้างหลักสูตร

 

หมวยวิชาศึกษาทั่วไป                                                                                                     30 หน่วยกิต

    วิชาบังคับ                                                                                                                    20 หน่วยกิต

          กลุ่มวิชาภาษา                                                                                                        12 หน่วยกิต

                      วิชาบังคับ                                                                                                   6 หน่วยกิต

                      วิชาเลือก                                                                                                    6 หน่วยกิต

         กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์                                                                          3 หน่วยกิต

         กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                                                            3 หน่วยกิต

         กลุ่มวิชาพละศึกษา                                                                                                    2 หน่วยกิต

         วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป                                                                                    10 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ                                                                                                           97 หน่วยกิต

         กลุ่มวิชาแกน                                                                                                          52 หน่วยกิต

         กลุ่มวิชาชีพ                                                                                                            45 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                                          6 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร                                                                              133 หน่วยกิต

 ดาวน์โหลดรายละเอียด

  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

Bachelor of Business Administration Program in Accounting

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

  มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

 โครงสร้างหลักสูตร

 

หมวยวิชาศึกษาทั่วไป                                                                                                     30 หน่วยกิต

    วิชาบังคับ                                                                                                                    20 หน่วยกิต

          กลุ่มวิชาภาษา                                                                                                        12 หน่วยกิต

                      วิชาบังคับ                                                                                                   6 หน่วยกิต

                      วิชาเลือก                                                                                                    6 หน่วยกิต

         กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์                                                                          3 หน่วยกิต

         กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                                                            3 หน่วยกิต

         กลุ่มวิชาพละศึกษา                                                                                                    2 หน่วยกิต

         วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป                                                                                    10 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ                                                                                                           97 หน่วยกิต

         กลุ่มวิชาแกน                                                                                                          52 หน่วยกิต

         กลุ่มวิชาชีพ                                                                                                            45 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                                          6 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร                                                                              133 หน่วยกิต

 ดาวน์โหลดรายละเอียด