นางวรภร โจแฮนสัน

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดี

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

นางสาวชัชชญา ยิ้มแฉล้ม

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

นางนัทธ์หทัย โลหะวรรณรัตน์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

นางเมธินี คำภาแก้ว

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

นางสาวสิตารวีร์ นิธินันท์ฐากุล

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

นายกัลยกฤต กัลยามา

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

นายธวัช อภิวัฒนานนท์

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

นายเจษฎาภรณ์ ช่วยรอด

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ว่าที่ร้อยตรีเพชร ศิริคช

ตำแหน่ง วิศวกร

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

นายทรงวุฒิ พิกุลรัตน์

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

นางสาวหทัยรัตน์ คงมณี

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวโกมลรัตน์ จุละจาริตต์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.