วิสัยทัศน์

องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นผู้นำทางด้านบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม เสริมสร้างการเป็นผู้บริหารมืออาชีพควบคู่กับการเป็นผู้มีคุณธรรม     บนความเติบโตที่ยั่งยืน

 

อัตลักษณ์

บัณฑิตที่คิดเป็นเป็น ทำเป็น บริหารเป็น

 

เอกลักษณ์

ต้นแบบของการผลิตผู้บริหารมืออาชีพ ด้านธุรกิจอุตสาหกรรม

 

พันธกิจ(Mission)

1.ผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญทางวิชาชีพบริหารธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีคุณภาพและคุณธรรม

2.ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

3.มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ หรือผู้นำองค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชน

4.สร้างผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม

5.ให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่สังคม

6.พัฒนาบุคลากรของคณะฯทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

7.ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทย