ปรัชญา

 "พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

 

 ปณิธาน

"มุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชาการชั้นสูงที่เกี่ยวข้อง

 ให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เหมาะสม

อันก่อให้เกิดการพัฒนา เศษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน"

 

อัตลักษณ์

"บัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น"

 

เอกลักษณ์

 

"มจพ.คือมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม"