คณาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.)(ปริญญาเอก)

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(M.B.A.)(ปริญญาโท)

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ ทั้งกรุงเทพ และวิทยาเขตระยอง

1.ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ                              ประธานหลักสูตร

2.รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี  วงษ์มณฑา                                ที่ปรึกษาประจำหลักสูตร

3.รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์  วรรธนโกมล                              อาจารย์ประจำหลักสูตร

4. รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์  รูปสิงห์                      อาจารย์ประจำหลักสูตร

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุษณะ เตชคณา                            อาจารย์ประจำหลักสูตร

6. อาจารย์ ดร.รักนรินทร์ แสนราช                                       อาจารย์ประจำหลักสูตร

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศรี เลิศรัตน์เดชากุล                            อาจารย์ประจำหลักสูตร 

........................................................................................................................... 

 

คณาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A)

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ

1.อาจารย์ ดร.ณฐา  เศวตนรากุล                                          ประธานสาขาวิชา

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักร์ระภีร์  วรวัฒนะปริญญา                  อาจารย์ประจำสาขาวิชา

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ถาวรสุจริตกุล                         อาจารย์ประจำสาขาวิชา

4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรษวดี  พงษ์ศิริ                             อาจารย์ประจำสาขาวิชา

5. อาจารย์สุภานุภัทร  วงศ์ภู่ดี                                             อาจารย์ประจำสาขาวิชา

6. อาจารย์จิระพัชร์ คูเลิศตระกูล                                           อาจารย์ประจำสาขาวิชา

7. อาจารย์ปวีณา  ร่วมชาติ                                                 อาจารย์ประจำสาขาวิชา

8. อาจารย์ยุทธจักร์ อุตเจริญ                                               อาจารย์ประจำสาขาวิชา

9. อาจารย์ ดร.ณธษา เถื่อนฤาชัย                                        อาจารย์ประจำสาขาวิชา

10. อาจารย์ ดร.นิลาวัลย์  สว่างรัตน์                                      อาจารย์ประจำสาขาวิชา

11. อาจารย์อบรม  อรัญพฤกษ์                                            อาจารย์ประจำสาขาวิชา

12. อาจารย์ ดร.นพพร  บัวอินทร์                                         อาจารย์ประจำสาขาวิชา

13. อาจารย์ ดร.ศิริมา  ตันติธำรงวุฒิ                                     อาจารย์ประจำสาขาวิชา

14. อาจารย์ ดร.ธนัชธ์พร  แก้วฉีด                                       อาจารย์ประจำสาขาวิชา

15. อาจารย์ชนะพล  เลี้ยงถนอม                                          อาจารย์ประจำสาขาวิชา

16. อาจารย์ ดร.เกศสุดา  เพชรดี                                         อาจารย์ประจำสาขาวิชา

17. อาจารย์ ดร.ชาณาณินฐ์  สัจจชยพันธ์                              อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 ..........................................................................................................................

 

คณาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ

1.อาจารย์ ดร.ธนะวัชร  จริยะภูมิ                                          ประธานสาขาวิชา

2.อาจารย์ชัยนาจ  ปั้นสันเทียะ                                            อาจารย์ประจำสาขาวิชา

3.อาจารย์ปิยวัฒน์  ตรัสสรณวาทิน                                       อาจารย์ประจำสาขาวิชา

4.อาจารย์รุ่งโรจน์  สุบรรณจุ้ย                                             อาจารย์ประจำสาขาวิชา

.......................................................................................................................... 

 

คณาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต(B.B.A)

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  พรพันธ์เดชวิทยา                   ประธานสาขาวิชา

2.อาจารย์ภัทรา  เตชะธนเศรษฐ์                                         อาจารย์ประจำสาขาวิชา

3.อาจารย์ณัฐพล  พุ่มศิริ                                                   อาจารย์ประจำสาขาวิชา

4.อาจารย์ภัคชัญญา  บุญชูคำ                                            อาจารย์ประจำสาขาวิชา

6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  ชุ่มเมืองปัก                        อาจารย์ประจำสาขาวิชา

7.อาจารย์ ดร.อนุชา  ถาพยอม                                           อาจารย์ประจำสาขาวิชา

8.อาจารย์พรรณราย  ละตา                                                อาจารย์ประจำสาขาวิชา

9.อาจารย์ธนัชพร  ถวิลผล                                                อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 ........................................................................................................................

 

คณาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต(B.B.A)

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ

1.อาจารย์ ดร.ประเพศ  ไกรจันทร์                                         ประธานสาขาวิชา

2.อาจารย์กาญจนา  จันทร์พราหมณ์                                      อาจารย์ประจำสาขาวิชา

3.อาจารย์กฤชเชาว์  นันทสุดแสวง                                        อาจารย์ประจำสาขาวิชา

4.อาจารย์พัชราภรณ์  ส่องแสงแก้ว                                        อาจารย์ประจำสาขาวิชา

5.อาจารย์สุวรรณี  รูปหล่อ                                                  อาจารย์ประจำสาขาวิชา

6.อาจารย์สุวรรณ์ชัย แสงเสน                                               อาจารย์ประจำสาขาวิชา

7.อาจารย์อุเทน  แก้วกัณหาเดชากุล                                       อาจารย์ประจำสาขาวิชา

8.อาจารย์ ดร.ปาริชาติ  ธีระวิทย์                                           อาจารย์ประจำสาขาวิชา

9.อาจารย์วีรพรรธ  รัตนพรวารีสกุล                                         อาจารย์ประจำสาขาวิชา

10.Mrs.STEPHANIE CHRISTIE CABRERA ABELLA                 อาจารย์ประจำสาขาวิชา             

11.Mr.TERENCE CONRAD PAIVA                                       อาจารย์ประจำสาขาวิชา                                     

12.Constancio JR.USARES SALUBRE                                 อาจารย์ประจำสาขาวิชา                               

.........................................................................................................................