ศ.ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ

คณบดี

 

รศ.ดร.สุนีย์ วรรธนโกมล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

 

ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ถาวรสุจริตกุล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 

 

ผศ.ดร.พรทิพย์ ชุ่มเมืองปัก

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

 

 

อาจารย์ณัฐพล พุ่มศิริ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

 

อาจารย์ธนัชพร ถวิลผล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

 

 

ผศ.ดร.ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา

ประธานสาขาวิชาการบัญชี

 

 

ดร.ธนะวัชร จริยภูมิ

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

ดร.ณฐา เศวตนรากุล

ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

 

 

ดร.ประเพศ ไกรจันทร์

ประธานสาขาวิชาศึกษาทั่วไป

 

 

นางวรภร โจแฮนสัน

หัวหน้าสำนักงานคณบดี