ประวัติโดยย่อคณบดี

    คณะบริหารธุรกิจ

ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ

 Assoc.Prof.Dr.Thanin Silpcharu

 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

B.B.B.A  :Accounting(First Class honors)

 M.S.Tech.Ed. :Management.(Cumulative GPA. 4.00)

 D.B.A. :Management.(Cumulative GPA. 4.00)

 E.V.SEAPO. Enterpreneurship : Germany

 

ประวัติทางสังคมและผลงานโดยย่อ

- ประธานโครงการจัดตั้งคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- ผู้บริหารและกรรมการหลายตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- ที่ปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบประจำสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

- กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน (บอร์ด ทีโอที)

- ที่ปรึกษาประจำองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในด้านระบบสารสนเทศ

- อดีตกรรมการบริหาร บริษัทชินวัตรไทย จำกัดและบริษัทในเครือ

- คณะทำงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทษไทย

- คอลัมน์นิสต์ประจำบทความ "บันไดความรู้คู่นักธุรกิจ" หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์

- คณะทำงานโครงการ E.V.SEAPO ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

- ที่ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจเอกชนกว่า 50 แห่ง

- อาจารย์บรรยายในหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาทั้งของ ภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง

- รักษาการรองอธิการบดี ประจำ มจพ.วิทยาเขตระยอง

 

 

ผลงานด้านการวิจัยและวิเคราะห์

- ผลงานหนังสือและตำราที่ติด 10 อันดับหนึ่งขายดีของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS (พิมพ์ครั้งที่ 15 ยอดจำหน่ายมากกว่า 200,000 เล่ม), การลงทุนและการจัดทำแผนธุรกิจ(พิมพ์ครั้งที่ 5), Excel ขั้นสูงประยุกต์ใช้งานในองค์กร (พิมพ์ครั้งที่ 3), การเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic เพื่อใช้กับงานทางธุรกิจ ฯลฯ

 

 

- ผลงานวิจัยทางด้านการบริหารธุรกิจทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากกว่า 50 เรื่อง